โครงการให้บริการสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. อย่างไร้ขีดจำกัด (Unlimited service anytime, anywhere)

 

โครงการให้บริการสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. อย่างไร้ขีดจำกัด (Unlimited  service anytime, anywhere)

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภูมีภารกิจหลักคือการให้บริการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดทุก สังกัด เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่สมาชิกได้รวดเร็ว  ตลอดทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่ดีแก่สมาชิก ปรับและสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นแนวทางการบริการเชิงรุกมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น  การให้บริการค่าจัดการศพสมาชิกการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงินสงเคราะห์แก่ทายาทสมาชิก  การรับสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. ใหม่ของทุก สังกัด การขอรับสวัสดิการของสมาชิกในทุกกิจกรรมที่ไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของ สกสค.และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะจัดกิจกรรมการให้บริการสมาชิก อย่างไร้ขีดจำกัด (Unlimited service anytime, anywhere) จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น

ทั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ เพื่อให้สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู  ให้บริการออกนอกพื้นที่ได้โดยตรงโปรดแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ 088-3315722 ,080-7445778 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โครงการให้บริการสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. อย่างไร้ขีดจำกัด (Unlimited  service anytime, anywhere)

เอกสารประกอบ ค่าจัดการศพ ช.พ.ค.,ช.พ.ส.และใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.