โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและและบุคลากรทางการศึกษาและมาตรการประชารัฐแก้ไขหนี้ประชาชนแก่ลูกหนี้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โดยธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู และสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. โดยธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู และสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู   จัดประชุมชี้แจง โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและและบุคลากรทางการศึกษาและมาตรการประชารัฐแก้ไขหนี้ประชาชนแก่ลูกหนี้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด

แก้ การประชุม      2  5

มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ประมาณจำนวน 200 คน เข้าร่วมรับฟัง การประชุมชี้แจงโครงการลดภาระหนี้ฯ  สำหรับเงื่อนไขการให้กู้ กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 %  ซึ่งมีสมาชิกต่างให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

แก้             9

6       14

10    13

นายสุรชาติ จำรูญศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ภริยา เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการลดภาระหนี้ฯ  ได้พบปะ   ตอบข้อซักถามแสดงความคิดเห็น   และให้การแนะนำ  ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

11      3

7   เพิ่ม

การจัดประชุมชี้แจงฯ  ได้รับการสนับสนุนโดยนายปริพันธ์  วงศ์ปราชญ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู และนายสุริชาติ   จำรูญศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู    และ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ   ชัดเจนในรายละเอียด  และตอบข้อซักถาม  ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในครั้งนี้.