แบบประเมินการให้บริการ

QRประเมินผลการปฏิบัติงานผอ

ขอความอนุเคราะห์ครู/บุคลากรทางการศึกษา/ สมาชิก ช.พ.ค./ สมาชิก ช.พ.ส./ผู้มารับบริการ ตอบแบบประเมินการให้บริการของสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู