สกสค.เคลื่อนที่

ประชาสัมพันธ์แก้ไข1

 

ดร.สุเทพ  บุญเติม  ผอ. สนง.สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู มีนโยบายให้บริการนอกสถานที่  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ค. และบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง.

กรณีที่  -ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่านใดที่ยังไม่เป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.  สามารถสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ในวัน  เวลา  และสถานที่  ดังกล่าวได้  และหากสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ท่านใด  ต้องการคำปรึกษาเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินฯ   เข้าพบ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ได้โดยตรง.

 

 

ประชาสัมพันธ์ สกสค.จังหวัด