ยอดเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประจำเดือน กันยายน 2560

เรื่อง สมาชิกถึงแก่กรรม งวดที่ 9/2560 (ได้รับแจ้งการถึงแก่กรรมระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560)

เดือนสิงหาคม 2560 (งวดที่ 9/2560)

-จำนวนสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม จำนวน 525 คน>>รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม (ชพค.9) 2559>>click

สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพตามระเบียบ ช.พ.ค. ข้อ 14 โดยต้องชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ศพละ 1 บาท เป็นเงินคนละ 525 บาท และผู้ถึงแก่กรรมตามประกาศงวดนี้จะได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว เป็นเงินคนละ 916,843 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)

-จำนวนสมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม จำนวน 271 คน>>รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม (ชพส.9)click 

สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพตามระเบียบ ช.พ.ส. ข้อ 12 โดยต้องชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ศพละ 1 บาท เป็นเงินคนละ 271  บาท และครอบครัวของผู้ถึงแก่กรรมตามประกาศนี้จะได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว เป็นเงินครอบครัวละ 374,962 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

ยอดเงินสงเคราะห์รายศพ ช001

……………………………………