มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.,ช.พ.ส.

สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู โดยนางธัญญ์พัฒน์ ศรีเสมอ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.,ช.พ.ส.ให้แก่ ทายาท นายวิชิต สมณนิติกร ผู้ถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุ เลือดออกในสมอง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559

นายวิชิต  สมณนิติกร

มอบพวงหรีด ให้แก่นางวรรณลักษณ์ สมณนิติกร คู่สมรสของผู้ถึงแก่กรรม

ชพค นายวิชิต สมณนิติกร

มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวนเงิน ๒๐๐, ๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

cats  ชพส นายวิชิต สมณนิติกร

มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวนเงิน ๑๐๐, ๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)