ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ดร.สุเทพ บุญเติม  ผู้อำนวยการ สกสค. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 9/2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ที่ซึ่งมีเรื่องพิจารณาให้ทันตามกำหนด.

1.การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปูชนีย์บุคคล ประจำปี พ.ศ.2560   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัล(1.1) เกียรติบัตร(1.2) โล่(1.3) เงินรางวัลๆ ละ 12, 000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

2.การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560 ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัล(2.1)เกียรติบัตร(2.2)โล่(2.3)เงินรางวัล ๆละ 5, 000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

3.การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี  บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2560   เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน  เรียนดี และมีความประพฤติดี ทุนละๆ 5000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  ซึ่งเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใดๆ และไม่ต่อเนื่อง

20294323_110726332875670_3859836070928273658_n     20292622_110726286209008_9149048544495705744_n

20293000_110726362875667_5630738005885258746_n     20376174_110726579542312_4692815436517953341_n

20294340_110726606208976_1625416526187246130_n    20294509_110726429542327_717410113418932030_n