ประชุมคณะอนุกรรมการ กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพสำนักงาน สกสค.จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่ม ๑ ครั้ง ๒/๒๕๕๙