ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2562  โดยมีพันเอกปริชญ์  สุคันธศรี รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประโานที่ประชุม ระเบียบวาระประชุมที่สำคัญในวันนี้ คือการสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการ สสกค.เป้าหมายสำคัญคือการดูแลและพิทักษ์สวัสดิภาพครูให้อบอุ่น ปลอดภัยและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน64816046_2254240544624211_6764014939293089792_n 64820979_2254240211290911_8020811890106040320_n 64857573_2254240387957560_4215193952128598016_n 65024275_2254240087957590_8947196856513855488_n 65085197_2254240317957567_4870908327195836416_n