ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560

ด้วยมูลนิธิทวี  บุณยเกตุ  จะให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ประจำปี ๒๕๖๐  จำนวน ๕ ทุน  มีมูลค่าทุนละ ๒๕,๐๐๐ บาท  รวมเป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐(หนึ่งแสนสองหมื่นหันพันบาทถ้วน)         เป็นทุนสนับสนุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใดๆ และไม่ต่อเนื่อง  โดยทุนการศึกษาที่ให้ประกอบด้วย

๑.ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก            จำนวน   ๓  ทุน

๒.ทุนวิจัยหรือพัฒนาองค์ความรู้ฯ            จำนวน   ๒  ทุน

คลิกดาวน์โหล์ดแบบฟอร์ม

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

แบบขอรับทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา