ประกาศ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ.2559

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.กำหนดให้มีการดำเนินการตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกสังกัดให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบ้ติตนและการปฏฺิบัติงาน และเป็นการสร้างขวํัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพครูโดยยกย่องให้ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ประเภทรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาและครูผู้เสียสละของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ โล่ และเงินรางวัล 

สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ให้ยื่นได้ที่หน่วยงานที่ตนสังกัด

 

สามารถดาวโหลด์แบบฟอร์มได้ที่นี้

.หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ