ประกาศหลักเกณฑ์ให้ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ประจำปี พ.ศ. 2560

ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู  ขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ให้ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ประจำปี พ.ศ. 2560

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   ได้ประกาศหลักเกณฑ์ให้ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ประจำปี พ.ศ. 2560  โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพให้แก่โรงเรียนห่างไกล
  3. เพื่อให้ได้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ให้แก่ผู้ขอรับทุนอุดหนุน  ประกอบด้วย  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หน่วยงานสถานศึกษา โรงเรียน นักเรียนนักศึกษา ทุกสังกัด  ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล  ในการผลิตสื่อประเภท  สิ่งประดิษฐ์และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา  และสื่อสั่งพิมพ์  จำนวน 16 ทุน ๆ ละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ทั้งนี้  สามารถรวบรวมผลงานส่ง  สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นี้เท่านั้น

คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด  แบบขอรับเงินทุน