ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษา

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559   ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เลย

สหกรเลย

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  มอบกระเช้า ร่วมแสดงความยินดี แก่ นายสุรชาติ จำรูญศิริ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดเลย  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู    เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานอนุกรรมการ    (กศจ.)   ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค