ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2559

  • นายสุเทพ บุญเติม ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู
  • มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2559
  • จำนวน  3 ราย

2 แก้ไข

  • 1.นางสาวอธิษฐาน ทองชาติ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
  • บุตรของ นางนิภาลัย ทองชาติ ครูโรงเรียนบ้านพร้าว

3 แก้ไข

  • 2.นางสาวศิวนาถ   หาคำ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
  • บุตรของนาย จตุวัฒน์  หาคำ  ครูวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

1 แก้ไข

  • 3.นางสาวสุภักตรา  กุลชนิ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
  • บุตรของ นางจารุวรรณ  กุลชนิ ครูโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์

————————————————