ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี พ.ศ.2560

ด้วยมูลนิธิทวี  บุณยเกตุ  จะให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดีและมีความประพฤติดี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ ๓-๔ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพทุกสังกัด จังหวัดละ ๑ ยกเว้นจังหวัดยะลา  นราธิวาส และปัตตานี จังหวัดละ ๒ ทุน และให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มอีกจังหวัดละ ๑ ทุน รวมทั้งสิ้น ๘๓ ทุน มูลค่าทุนละ ๕,๐๐๐ บาท(ห้าพันบาทถ้วน) เป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันใดๆ และไม่ต่อเนื่อง

มูลนิธิทวี บุณยเกตุ รุป

คลิกดาวน์โหล์ด

1ประกาศมูลนิธิทวี-บุณยเกตุ (1) 

2แบบขอรับทุนการศึกษา