เรียน สมาชิก ช.พ.ค-ช.พ.ค.ค้างชำระติดต่อ สกสค.ด่วน

เรื่อง การค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพของสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.)และสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.)
ขอให้สมาชิกผู้ที่ค้างชำระติดต่อ สกสค.ส่วนกลาง และ สกสค.จังหวัด ที่ท่านสังกัดอยู่ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านและครอบครัวต่อไป

สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ค้างชำระติดต่อ สกสค.ด่วน