ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการดำเนินงานด้านสวัสดิการ  สวัสดิภาพและผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท  ตั้งวันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย  ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

dcMjSpAXCN_1414210804  ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  กลุ่มวิจัยและพัฒนา  หมายเลขโทรศัพท์ 02 282 4198