ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ประจำปี พ.ศ. 2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   ประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ได้พิจารณาอนุมัติให้ทุนอุดหนุนสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ประจำปี พ.ศ. 2560 แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและหน่วยงานสถานศึกษา ภาคเหนือ จำนวน 5 ทุน ภาคกลาง จำนวน 4 ทุน ภาคใต้ จำนวน 3 ทุน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 ทุน  รวมทั้งสิ้น 17 ทุน

ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่ รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุน  สังกัด เงินที่ได้รับอุดหนุน  (บาท)
  ภาคเหนือ    
1 ว่าที่ ร.ต.ทิวากร ใจแก้ว สพม.เขต 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน                     87,600
2 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม.เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่                   100,000
3 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สพป.จังหวัดน่าน เขต 1                   100,000
4 โรงเรียนบ้านแฮะ สพป.จังหวัดพะเยา เขต 2                   100,000
5 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ สพป.จังหวัดน่าน เขต 1                     74,500
ภาคกลาง
6 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.จังหวัดตราด                     30,000
7 โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด สพป.จังหวัดตราด                   100,000
8 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป.จังหวัดตราด                     50,000
9 โรงเรียนวัดหนองเปราะ สพป.จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 3                   100,000
ภาคใต้
10 นางจิราวรรณ   ปรีชา สพม.เขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช                     50,000
11 โรงเรียนบ้านสะบารัง สพป.จังหวัดปัตตานี เขต 1                     99,500
12 โรงเรียนอ่าวกะพ้อ สพป.จังหวัดพังงา                     30,000
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 โรงเรียนบ้านพองหนีบ สพป.จังหวัดเลย เขต2                   100,000
14 โรงเรียนบ้านสะแร สพป.จังหวัดสุรินทร์ เขต 3                   100,000
15 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป.จังหวัดอุบลราชธานี เขต 3                     55,000
16 โรงเรียนตอกตรา สพป.จังหวัดสุรินทร์ เขต 3                   100,000
17 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป.จังหวัดหนองคาย เขต 1                   100,000

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.images