สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. ,ช.พ.ส.

นางธัญญ์พัฒน์ ศรีเสมอ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.,ช.พ.ส.ให้แก่ ทายาท นายวิชิต สมณนิติกร ผู้ถึงแก่กรรม
นายวิชิต  สมณนิติกร
ชพค นายวิชิต สมณนิติกร
cats  ชพส นายวิชิต สมณนิติกร