ขอเชิญทุกท่าน ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น